THONG KE HAI NHAY - XSMB - XSMN - XSMT

PHÂN TÍCH 2 NHÁY - PHÂN TÍCH DÀI NHẤT LÀ 5 NGÀY

Tỉnh/TP   Số Ngày phân tích

BẠN ĐANG XEM TOÀN BỘ PHÂN TÍCH CÓ SỐ NGÀY CHẠY LÀ 1 NGÀY
Chú ý: Để xem vị trí của một cầu bạn chỉ cần di chuột lên link của phân tích là thấy.

Đầu 0 00 01 03 04 00 07 08 09
Đầu 1 10
Đầu 2
Đầu 3 30 34 37 38 39
Đầu 4 40 41 43 40 47 48
Đầu 5
Đầu 6 60 64 67
Đầu 7 70 71 74 77 78 79
Đầu 8 80 81 83 84 80 87 88 89
Đầu 9 90 91 93 90 97 98

Tổng số các phân tích xuất hiện theo cặp số

Cặp số 00 xuất hiện 2 lần Cặp số 02 xuất hiện 2 lần Cặp số 03 xuất hiện 4 lần
Cặp số 09 xuất hiện 2 lần Cặp số 10 xuất hiện 1 lần Cặp số 12 xuất hiện 1 lần
Cặp số 88 xuất hiện 1 lần Cặp số 89 xuất hiện 2 lần Cặp số 93 xuất hiện 1 lần
Cặp số 94 xuất hiện 1 lần
Cặp số 13 xuất hiện 1 lần Cặp số 14 xuất hiện 2 lần Cặp số 18 xuất hiện 2 lần
Cặp số 23 xuất hiện 1 lần Cặp số 38 xuất hiện 3 lần Cặp số 40 xuất hiện 1 lần
Cặp số 42 xuất hiện 1 lần Cặp số 43 xuất hiện 3 lần Cặp số 44 xuất hiện 1 lần
Cặp số 45 xuất hiện 1 lần Cặp số 50 xuất hiện 1 lần Cặp số 51 xuất hiện 1 lần
Cặp số 52 xuất hiện 1 lần Cặp số 60 xuất hiện 1 lần Cặp số 62 xuất hiện 1 lần
Cặp số 63 xuất hiện 2 lần Cặp số 70 xuất hiện 3 lần Cặp số 71 xuất hiện 1 lần
Cặp số 72 xuất hiện 1 lần Cặp số 73 xuất hiện 2 lần Cặp số 75 xuất hiện 3 lần
Cặp số 78 xuất hiện 1 lần Cặp số 79 xuất hiện 1 lần Cặp số 82 xuất hiện 2 lần