THONG KE HAI NHAY - XSMB - XSMN - XSMT

PHÂN TÍCH 2 NHÁY - PHÂN TÍCH DÀI NHẤT LÀ 5 NGÀY

Tỉnh/TP   Số Ngày phân tích

BẠN ĐANG XEM TOÀN BỘ PHÂN TÍCH CÓ SỐ NGÀY CHẠY LÀ 1 NGÀY
Chú ý: Để xem vị trí của một cầu bạn chỉ cần di chuột lên link của phân tích là thấy.

Đầu 0 00 01 02 03 04 05 00 07 08 09
Đầu 1 10 11 12 13 14 15 10 17 18
Đầu 2 20 22 23 25 20 27
Đầu 3 30 31 32 34 35 30 37 38 39
Đầu 4 40 41 42 43 44 45 40 47 48
Đầu 5 50 51 52 53 54 55 50 57 58
Đầu 6 60 61 62 63 64 65 60 67
Đầu 7 70 71 72 73 74 75 70 77 78 79
Đầu 8 80 81 82 83 84 85 80 87 88 89
Đầu 9 90 91 92 93 94 95 90 97 99

Tổng số các phân tích xuất hiện theo cặp số

Cặp số 00 xuất hiện 1 lần Cặp số 02 xuất hiện 1 lần Cặp số 04 xuất hiện 2 lần
Cặp số 06 xuất hiện 1 lần Cặp số 09 xuất hiện 3 lần Cặp số 10 xuất hiện 2 lần
Cặp số 92 xuất hiện 1 lần Cặp số 96 xuất hiện 2 lần
Cặp số 11 xuất hiện 1 lần Cặp số 12 xuất hiện 4 lần Cặp số 14 xuất hiện 1 lần
Cặp số 16 xuất hiện 2 lần Cặp số 19 xuất hiện 1 lần Cặp số 22 xuất hiện 2 lần
Cặp số 23 xuất hiện 3 lần Cặp số 25 xuất hiện 3 lần Cặp số 26 xuất hiện 1 lần
Cặp số 44 xuất hiện 1 lần Cặp số 48 xuất hiện 1 lần Cặp số 51 xuất hiện 2 lần
Cặp số 53 xuất hiện 2 lần Cặp số 57 xuất hiện 2 lần Cặp số 59 xuất hiện 1 lần
Cặp số 66 xuất hiện 2 lần Cặp số 71 xuất hiện 2 lần Cặp số 72 xuất hiện 3 lần
Cặp số 77 xuất hiện 2 lần Cặp số 79 xuất hiện 1 lần Cặp số 83 xuất hiện 1 lần
Cặp số 85 xuất hiện 1 lần Cặp số 86 xuất hiện 1 lần Cặp số 89 xuất hiện 1 lần