THONG KE HAI NHAY - XSMB - XSMN - XSMT

PHÂN TÍCH 2 NHÁY - PHÂN TÍCH DÀI NHẤT LÀ 5 NGÀY

Tỉnh/TP   Số Ngày phân tích

BẠN ĐANG XEM TOÀN BỘ PHÂN TÍCH CÓ SỐ NGÀY CHẠY LÀ 1 NGÀY
Chú ý: Để xem vị trí của một cầu bạn chỉ cần di chuột lên link của phân tích là thấy.

Đầu 0 00 01 02 03 04 05 00 07 08 09
Đầu 1 10 11 12 13 14 15 10 17 19
Đầu 2 20 21 22 23 24 20 28 29
Đầu 3 30 31 32 33 34 35 30 38
Đầu 4 40 41 43 44 45 40 49
Đầu 5 50 51 52 53 54 55 50 57 58 59
Đầu 6 63 68
Đầu 7 70 71 72 73 74 75 70 77 78 79
Đầu 8
Đầu 9 90 91 93 94 95 90 99

Tổng số các phân tích xuất hiện theo cặp số

Cặp số 00 xuất hiện 1 lần Cặp số 03 xuất hiện 1 lần Cặp số 06 xuất hiện 1 lần
Cặp số 15 xuất hiện 1 lần Cặp số 18 xuất hiện 4 lần Cặp số 19 xuất hiện 2 lần
Cặp số 90 xuất hiện 1 lần Cặp số 92 xuất hiện 1 lần Cặp số 94 xuất hiện 2 lần
Cặp số 95 xuất hiện 3 lần
Cặp số 21 xuất hiện 3 lần Cặp số 25 xuất hiện 1 lần Cặp số 27 xuất hiện 2 lần
Cặp số 31 xuất hiện 1 lần Cặp số 32 xuất hiện 1 lần Cặp số 34 xuất hiện 2 lần
Cặp số 37 xuất hiện 1 lần Cặp số 38 xuất hiện 2 lần Cặp số 39 xuất hiện 2 lần
Cặp số 40 xuất hiện 1 lần Cặp số 46 xuất hiện 1 lần Cặp số 47 xuất hiện 2 lần
Cặp số 48 xuất hiện 1 lần Cặp số 50 xuất hiện 2 lần Cặp số 54 xuất hiện 2 lần
Cặp số 56 xuất hiện 1 lần Cặp số 62 xuất hiện 1 lần Cặp số 63 xuất hiện 1 lần
Cặp số 69 xuất hiện 2 lần Cặp số 70 xuất hiện 2 lần Cặp số 80 xuất hiện 1 lần
Cặp số 82 xuất hiện 1 lần Cặp số 87 xuất hiện 1 lần Cặp số 88 xuất hiện 3 lần