THONG KE HAI NHAY - XSMB - XSMN - XSMT

PHÂN TÍCH 2 NHÁY - PHÂN TÍCH DÀI NHẤT LÀ 5 NGÀY

Tỉnh/TP   Số Ngày phân tích

BẠN ĐANG XEM TOÀN BỘ PHÂN TÍCH CÓ SỐ NGÀY CHẠY LÀ 1 NGÀY
Chú ý: Để xem vị trí của một cầu bạn chỉ cần di chuột lên link của phân tích là thấy.

Đầu 0 01 07
Đầu 1 10 11 12 13 15 10 17 18 19
Đầu 2 20 21 22 23 24 25 20 27 28 29
Đầu 3 30 31 32 33 34 35 30 37 38 39
Đầu 4 40 41 42 43 45 40 47 48 49
Đầu 5 50 51 52 53 54 55 50 57 58 59
Đầu 6 60 61 62 63 64 65 60 67 68 69
Đầu 7 71 72 73 74 75 77 78 79
Đầu 8 80 81 82 83 84 85 80 87 88 89
Đầu 9 90 91 92 93 94 95 90 97 98 99

Tổng số các phân tích xuất hiện theo cặp số

Cặp số 01 xuất hiện 1 lần Cặp số 03 xuất hiện 1 lần Cặp số 05 xuất hiện 1 lần
Cặp số 07 xuất hiện 1 lần Cặp số 17 xuất hiện 2 lần Cặp số 21 xuất hiện 1 lần
Cặp số 96 xuất hiện 1 lần Cặp số 98 xuất hiện 1 lần Cặp số 99 xuất hiện 1 lần
Cặp số 23 xuất hiện 2 lần Cặp số 28 xuất hiện 1 lần Cặp số 31 xuất hiện 4 lần
Cặp số 34 xuất hiện 2 lần Cặp số 35 xuất hiện 1 lần Cặp số 36 xuất hiện 1 lần
Cặp số 46 xuất hiện 2 lần Cặp số 47 xuất hiện 3 lần Cặp số 51 xuất hiện 2 lần
Cặp số 52 xuất hiện 3 lần Cặp số 56 xuất hiện 1 lần Cặp số 62 xuất hiện 1 lần
Cặp số 66 xuất hiện 2 lần Cặp số 72 xuất hiện 2 lần Cặp số 73 xuất hiện 1 lần
Cặp số 76 xuất hiện 2 lần Cặp số 77 xuất hiện 1 lần Cặp số 79 xuất hiện 1 lần
Cặp số 81 xuất hiện 2 lần Cặp số 83 xuất hiện 4 lần Cặp số 85 xuất hiện 1 lần
Cặp số 91 xuất hiện 2 lần Cặp số 94 xuất hiện 1 lần Cặp số 95 xuất hiện 2 lần